Ninh Bình: Ưu đãi sử dụng đất cho nhiều lĩnh vực xã hội hóa

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Tỉnh.
Ninh Bình: Ưu đãi sử dụng đất cho nhiều lĩnh vực xã hội hóa

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Tỉnh. 

 

Theo đó, nguyên tắc thực hiện chính sách ưu đãi là Nhà nước thực hiện cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nhà nước, xã hội coi trọng và đối xử bình đẳng trong hoạt động cũng như đối với các sản phẩm và dịch vụ của cơ sở thực hiện xã hội hóa như cơ sở công lập. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa được tham gia các dịch vụ công do Nhà nước tài trợ, đặt hàng; tham gia đấu thầu nhận các hợp đồng, dự án sử dụng nguồn vốn trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vu, hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Quy định nêu rõ, cơ sở thực hiện xã hội hóa được UBND tỉnh Ninh Bình cho thuê đất đã hoàn thành GPMB để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất và miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. Trường hợp UBND tỉnh Ninh Bình không cân đối được ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường, GPMB và giao đất đã hoàn thành GPMB cho nhà đầu tư thuê để thực hiện dự án xã hội hóa thì cơ sở thực hiện xã hội hóa hoàn trả chi phí bồi thường, GPMB theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và khoản chi phí này được tính vào vốn đầu tư của dự án. Trường hợp nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình xã hội hóa mà phải chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và được miễn tiền thuê đất và số tiền nhà đầu tư đã trả để nhận quyền sử dụng đất được tính vào vốn đầu tư của dự án.

 Bích Thảo  

ngocthanh