Những đổi mới về đầu tư, kinh doanh đã bước đầu phát huy hiệu quả

Nội dung trên được nhấn mạnh tại Nghị quyết số 56/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2015 vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo.
Những đổi mới về đầu tư, kinh doanh  đã bước đầu phát huy hiệu quả

Nội dung trên được nhấn mạnh tại Nghị quyết số 56/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2015 vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo.

IMG

Những chính sách đổi mới quan trọng của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 đã được người dân và doanh nghiệp đón nhận tích cực

Ảnh: Lê Tiên

Tại Nghị quyết, về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm 2015, Chính phủ thống nhất đánh giá, tình hình xây dựng luật, pháp lệnh có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số lượng dự án luật, pháp lệnh xin lùi tiến độ trình Chính phủ còn nhiều, một số dự án luật chuẩn bị chưa tốt, chất lượng còn hạn chế. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết chưa được giải quyết vững chắc. Do vậy, Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quan tâm, tập trung chỉ đạo sâu sát việc nghiên cứu, soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh được phân công, trước mắt tập trung xử lý dứt điểm số văn bản nợ đọng thuộc trách nhiệm của bộ, ngành mình trước ngày 15/9 tới đây.

 

Tại Nghị quyết số 56/NQ-CP, cho ý kiến chỉ đạo đối với dự án Luật Quy hoạch, Chính phủ yêu cầu, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Luật Quy hoạch phải điều chỉnh thống nhất các loại quy hoạch phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Quy hoạch, trình Chính phủ tại Phiên họp tháng 8/2015 để xem xét, quyết định.

 

Riêng đối với tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014, Chính phủ cho rằng, trong những ngày đầu thi hành 2 luật này, những chính sách đổi mới quan trọng của 2 luật đã bước đầu phát huy hiệu quả, được người dân và doanh nghiệp đón nhận tích cực. Số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đều tăng so với cùng thời gian năm 2014. Các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực tổ chức triển khai thi hành, bảo đảm hoạt động đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư về cơ bản không bị gián đoạn và xáo trộn. Mặc dù vậy, việc thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc, trong đó có việc không ban hành đúng thời hạn các văn bản quy định chi tiết các luật này; một số thủ tục hành chính chưa được hướng dẫn kịp thời đã gây lúng túng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan quản lý ở địa phương trong việc áp dụng và thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.

 

Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ để bảo đảm việc thực thi đầy đủ và có hiệu quả 2 luật này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao chủ trì, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp chỉ đạo, điều hành để triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014.

 

Liên quan đến vấn đề này, trả lời trước báo chí, bà Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 29/5. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để trình Chính phủ ban hành Nghị định trong thời gian sớm nhất, dự kiến vào tháng 8 này”.

Thủy Dung

ngocthanh