Nhiều tiến triển trong công tác cải cách hành chính của Bộ KH&ĐT

Trong quý III/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã hoàn thiện để Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi), trình Chính phủ ban hành 7 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Quyết định,
Nhiều tiến triển trong công tác  cải cách hành chính của Bộ KH&ĐT

Trong quý III/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã hoàn thiện để Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi), trình Chính phủ ban hành 7 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Quyết định, ban hành theo thẩm quyền 3 Thông tư, Thông tư liên tịch.

 

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Bộ KH&ĐT cho biết, trong quý III/2015, Bộ đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền một số nghị định, quyết định liên quan đến vấn đề về: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; giám sát và đánh giá đầu tư; quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; đăng ký doanh nghiệp; công bố thông tin của công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

IMG

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựng và ban hành theo thẩm quyền 30 Thông tư, trong đó có 9 Thông tư và Thông tư liên tịch liên quan đến hoạt động đấu thầu

 

Ảnh: NC

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo thẩm quyền được giao, Bộ KH&ĐT đã xây dựng và ban hành 1 Thông tư và 2 Thông tư liên tịch, trong đó có 1 Thông tư và 1 Thông tư liên tịch liên quan đến hoạt động đấu thầu, bao gồm: Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

9 Thông tư và Thông tư liên tịch liên quan đến hoạt động đấu thầu sẽ được Bộ KH&ĐT xây dựng và ban hành trong thời gian tới:

- Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) hỗ trợ phát triển dự án đối tác công tư;

- Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

- Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Mẫu báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thông tư quy định chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;

- Thông tư quy định chi tiết về Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư quy định chi tiết quy trình đấu thầu gói thầu sản phẩm, dịch vụ công;

- Thông tư quy định chi tiết Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu EPC;

- Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

- Thông tư về kiểm tra về đấu thầu.

Bộ KH&ĐT cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo một số văn bản quy phạm pháp luật để trình các cấp ban hành theo thẩm quyền, bao gồm: 2 dự thảo luật (Luật Thống kê (sửa đổi) và Luật Quy hoạch); 1 Nghị quyết (Nghị quyết về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016), 5 Nghị định và 2 Quyết định. Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT cũng sẽ xây dựng và ban hành theo thẩm quyền 30 Thông tư, trong đó có 9 Thông tư và Thông tư liên tịch liên quan đến hoạt động đấu thầu. 

 

Thực hiện cơ chế một cửa trong cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của mình, Bộ KH&ĐT cũng triển khai tích cực và mạnh mẽ cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

 

Trong quý III/2015, Bộ KH&ĐT đã thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ. Kết quả thực hiện của bộ phận một cửa này trong quý III/2015 là đã tiếp nhận hơn 140 hồ sơ dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; đã làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp ra nước ngoài cho 135 dự án, trong đó có 25 Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015).

 

Bên cạnh đó, bộ phận một cửa này còn chủ trì phân công xử lý trực tiếp đối với các dự án thuộc diện đăng ký và chuyển cho Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư xử lý các dự án thuộc diện thẩm tra. Bộ phận một cửa cũng hướng dẫn và giúp các nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ Văn phòng Bộ khi có yêu cầu. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự án đăng ký và thẩm tra đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo đúng quy định và quy trình xử lý công việc; không có sai sót, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

 Lê Xuân

ngocthanh