Nhiều kỳ vọng vào dự thảo Luật Quy hoạch

Dự thảo Luật Quy hoạch đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẩn trương hoàn thiện với kỳ vọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính khả thi của quy hoạch; đảm bảo tính thống nhất, tính liên kết, khớp nối với nhau giữa các quy hoạch và để quy hoạch thực sự trở thành công cụ đắc lực giúp Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả.
Nhiều kỳ vọng vào dự thảo Luật Quy hoạch

Dự thảo Luật Quy hoạch đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẩn trương hoàn thiện với kỳ vọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính khả thi của quy hoạch; đảm bảo tính thống nhất, tính liên kết, khớp nối với nhau giữa các quy hoạch và để quy hoạch thực sự trở thành công cụ đắc lực giúp Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả.

IMG

Dự thảo Luật Quy hoạch quy định, hệ thống quy hoạch ở Việt Nam sẽ có ở cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và ở từng cấp chỉ còn một loại quy hoạch duy nhất

Ảnh: Tất Tiên

Dự thảo lần 2 Luật Quy hoạch gồm có 6 chương với 67 điều, quy định về các hoạt động liên quan đến quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch ngành và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quy hoạch. Theo Bộ KH&ĐT, Dự thảo Luật Quy hoạch lần này được xây dựng trên cơ sở tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch mà các nước đã và đang áp dụng, phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở Việt Nam.
Điều 5 của Dự thảo lần 2 Luật Quy hoạch quy định, việc xây dựng quy hoạch cần phải tuân thủ 5 nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất là phải đảm bảo tính thống nhất, tính tuân thủ trong hệ thống quy hoạch ở Việt Nam. Thứ hai là đảm bảo sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong các hoạt động quy hoạch. Thứ ba là đảm bảo tính khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển chung trên thế giới. Thứ tư là bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, lịch sử, nét đặc trưng của dân tộc và của từng địa phương trong quá trình lập quy hoạch. Thứ năm là phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đất đai, mặt nước và các nguồn lực khác để phát triển bền vững; đảm bảo yêu cầu công bằng xã hội, quốc phòng và an ninh.
Bộ KH&ĐT cho biết, Dự thảo Luật quy định, hệ thống quy hoạch ở Việt Nam sẽ có ở cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và ở từng cấp chỉ còn một loại quy hoạch duy nhất. Nhờ đó, số lượng quy hoạch sẽ giảm nhiều so với hiện nay. Việc giảm số lượng quy hoạch không phải là giảm cơ học, mà để phù hợp với nền kinh tế thị trường và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống quy hoạch Việt Nam, giúp cho việc chỉ đạo, điều hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Cụ thể, số lượng quy hoạch cấp quốc gia sẽ giảm từ 270 quy hoạch xuống còn khoảng 20 quy hoạch, trong đó chỉ có 1 quy hoạch tổng thể duy nhất và khoảng 19 quy hoạch ngành; cấp vùng sẽ giảm từ 76 quy hoạch xuống còn 6 quy hoạch (trường hợp phân chia lại vùng, thì số quy hoạch vùng sẽ theo số lượng vùng); cấp tỉnh sẽ giảm từ 3.400 quy hoạch xuống còn 63 quy hoạch; cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sẽ giảm từ 2.277 quy hoạch xuống còn 151 quy hoạch (quy hoạch đô thị).
Về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, Dự thảo Luật quy định 4 bước: tổ chức lập quy hoạch, lấy ý kiến về quy hoạch, tổ chức thẩm định quy hoạch và phê duyệt quy hoạch. Điều này sẽ giúp tăng tính đồng bộ, thống nhất trong việc tổ chức lập quy hoạch, xác định rõ trình tự lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Việc lấy ý kiến là bắt buộc trước khi trình thẩm định nhằm tránh việc lấy ý kiến hình thức. 
Dự thảo Luật cũng quy định, thời kỳ quy hoạch là 10 năm, tầm nhìn là 20 năm. Các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phải có tầm nhìn từ 30 - 50 năm. Bộ KH&ĐT cho biết, quy định thời kỳ quy hoạch 10 năm cùng với thời kỳ của Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa chiến lược và quy hoạch; tầm nhìn quy hoạch sẽ dài hơn từ 20 - 50 năm nhằm đảm bảo cho việc xác định tính ổn định, tính kế thừa của quy hoạch, nhất là đối với các quy hoạch hạ tầng xã hội.
Tuấn Dũng

ngocthanh