Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD xây dựng năng lực Ban quản lý dự án chuyên nghiệp

Danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng năng lực Ban quản lý dự án chuyên nghiệp” do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) viện trợ thông qua
Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD  xây dựng năng lực Ban quản lý  dự án chuyên nghiệp

Danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng năng lực Ban quản lý dự án chuyên nghiệp” do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) viện trợ thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Theo đó, tổng mức vốn của Dự án là 1,6 triệu USD, trong đó JFPR viện trợ không hoàn lại thông qua ADB là 1,5 triệu USD, vốn đối ứng là 100.000 USD.

 

Dự án này sẽ nâng cao hiệu quả chuẩn bị và thực hiện các dự án nguồn vốn ODA ở Việt Nam; tăng cường tính chuyên nghiệp của các Ban quản lý dự án cấp tỉnh trong các tỉnh và ngành thuộc phạm vi của Dự án hỗ trợ kỹ thuật. Dự án được thực hiện trong 2 năm (2015 - 2017). Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao làm cơ quan chủ quản của Dự án. 

 

Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ về cơ chế tài chính của Dự án. Đối với phần vốn viện trợ không hoàn lại do JFPR viện trợ không hoàn lại thông qua ADB sẽ do ADB quản lý và chi trả; phần vốn đối ứng sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí trong ngân sách hàng năm.

 

Cơ quan chủ quản của Dự án được yêu cầu hoàn chỉnh văn kiện, tiến hành các thủ tục để phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật nói trên, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả và theo đúng các quy định hiện hành. Chính phủ cũng giao Ngân hàng Nhà nước ký với ADB Hiệp định Dự án theo quy định hiện hành.

H.B 

ngocthanh