Ngành TN&MT triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), mục tiêu của Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 là nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục tình trạng lãng phí; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản và trong sử dụng ngân sách nhà nước;...
Ngành TN&MT triển khai  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), mục tiêu của Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 là nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục tình trạng lãng phí; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản và trong sử dụng ngân sách nhà nước;... 

 

Để thực hiện hiệu quả Chương trình, các đơn vị thuộc Bộ TN&MT được chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tài chính hiện hành về lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý sử dụng ngân sách, tài sản và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước; xây dựng kịp thời, đầy đủ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng đơn vị; thực hiện ngay một số giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT quản lý.

 

Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT cũng được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng chính sách, thể chế làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính gắn liền với nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra thường xuyên.

Vinh Sơn

ngocthanh