Ngành tài chính thực hiện cải cách hành chính tổng thể giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Bộ này ban hành với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể nhằm cải cách hành chính trong toàn Ngành 5 năm tới.
Ngành tài chính thực hiện cải cách hành chính tổng thể giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Bộ này ban hành với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể nhằm cải cách hành chính trong toàn Ngành 5 năm tới. 

IMG

Bộ Tài chính xác định sẽ tiếp tục cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, phấn đấu giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan

 Ảnh: Tất Tiên

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch được xác định là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Ngành đảm bảo thống nhất, đáp ứng yêu cầu là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; tăng cường tính minh bạch, hiệu quả quản lý theo mục tiêu trong việc lập dự toán ngân sách, phân bổ, sử dụng ngân sách và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính.

 

Kế hoạch tập trung vào 6 nhiệm vụ chính của cải cách hành chính là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. 

 

Trong đó, về nhiệm vụ cải cách thể chế, Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thuế đồng bộ, cơ cấu bền vững, có khả năng huy động đầy đủ, chủ động, hợp lý các nguồn thu ngân sách nhà nước; hoàn thiện khung pháp lý về phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính; hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính doanh nghiệp; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; tổ chức đánh giá thi hành Luật Quản lý nợ công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

 

Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính xác định, tiếp tục cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính; đơn giản hóa và công khai hóa quy trình, thủ tục hành chính, phấn đấu giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan bằng hoặc vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6; công bố, công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp.

 

Đối với nhiệm vụ cải cách tài chính công, Bộ Tài chính phấn đấu nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính qua việc tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi cơ chế, chính sách thuế, phí, lệ phí để tăng cường công tác thu ngân sách đạt từ 21 - 23% GDP, tốc độ tăng trưởng số thu thuế, phí, lệ phí bình quân tăng từ 16 - 18%/năm; nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính quốc gia; đổi mới căn bản cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong cung cấp dịch vụ gắn với nhu cầu của xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ sẽ thực hiện đổi mới cơ chế chính sách tài chính doanh nghiệp, trong đó bao gồm cơ chế đầu tư vốn của Nhà nước và cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu; tăng cường kiểm tra, giám sát tài chính và dịch vụ tài chính qua việc nghiên cứu, xây dựng chỉ tiêu giám sát nợ công và nợ nước ngoài.

 H.V

ngocthanh