Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn giao dịch ngoại tệ

Thông tư số 15/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối vừa có hiệu lực thi hành (từ 5/10).
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn giao dịch ngoại tệ

Thông tư số 15/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối vừa có hiệu lực thi hành (từ 5/10). 

 

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số nội dung so với Quyết định số 1452/2004/QĐ-NHNN ngày 10/11/2004 và một số quy định khác có liên quan như: cơ sở xác định tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD), yêu cầu về chứng từ xuất trình khi giao dịch ngoại tệ, trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép trong việc ban hành quy định nội bộ về quy trình giao dịch ngoại tệ phù hợp với quy định tại Thông tư này.

 

Theo đó, NHNN cho phép tổ chức tín dụng quy định các loại ngoại tệ giao dịch tại tổ chức tín dụng. Tỷ giá giao ngay giữa VND với USD của giao dịch giao ngay, giao dịch giao ngay trong giao dịch hoán đổi được xác định theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN công bố và trong phạm vi biên độ do NHNN quyết định. Tỷ giá kỳ hạn giữa VND và USD trong giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi do các bên tham gia giao dịch thỏa thuận, nhưng không vượt quá mức tỷ giá được xác định trên cơ sở tỷ giá giao ngay vào ngày giao dịch; chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố, lãi suất mục tiêu USD của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED); kỳ hạn giao dịch…

 

Tuy nhiên, NHNN quy định, việc thực hiện giao dịch ngoại tệ phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc là phạm vi hoạt động ngoại hối của từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được NHNN chấp thuận tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các giao dịch ngoại tệ mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được NHNN cho phép kinh doanh, cung ứng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giao dịch ngoại tệ do tổ chức tín dụng được phép cung ứng như tổ chức kinh tế theo quy định tại Thông tư này. Các bên tham gia giao dịch ngoại tệ phải thực hiện giao dịch trên nguyên tắc trung thực, rõ ràng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định tham gia giao dịch của mình. Tổ chức tín dụng được phép trực tiếp hoặc ủy quyền cho một chi nhánh thực hiện giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép khác.

Trần Nam

ngocthanh