Năm 2015 dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn đối ứng dự án ODA

Tính đến hết ngày 31/7/2015, tổng vốn đối ứng năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành và địa phương là 10.180,879 tỷ đồng, bao gồm 599,112 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương và 9.581,768 tỷ đồng nguồn trái phiếu chính phủ.
Năm 2015 dự kiến giải ngân 100%  kế hoạch vốn đối ứng dự án ODA

Tính đến hết ngày 31/7/2015, tổng vốn đối ứng năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành và địa phương là 10.180,879 tỷ đồng, bao gồm 599,112 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương và 9.581,768 tỷ đồng nguồn trái phiếu chính phủ. 

 

Về tình hình giải ngân, đến hết ngày 31/6, giải ngân được 6.786 tỷ đồng vốn đối ứng cấp phát từ ngân sách nhà nước, đạt 38,24% tổng kế hoạch vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA được giao năm 2015. Trong đó, các bộ, ngành trung ương giải ngân được 5.513 tỷ đồng; các địa phương (trừ 13 địa phương điều tiết về ngân sách trung ương) giải ngân được 1.272 tỷ đồng.

 

Đối với nguồn vốn đối ứng của 13 địa phương điều tiết về ngân sách trung ương, đến hết ngày 31/6 đã giải ngân được 1.674 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2015.

 

Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA kế hoạch năm 2015 ước đạt 100% kế hoạch được giao.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhận định, qua số liệu về giải ngân và vốn đối ứng trong 6 tháng đầu năm 2015 cho thấy, vốn đối ứng ODA chưa thực sự là một vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các chương trình, dự án ODA, trừ một số trường hợp xảy ra ở những dự án đầu tư có quy mô lớn, nhu cầu vốn để giải phóng mặt bằng cao của một số bộ, ngành như Bộ Giao thông vận tải và một số thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng ở một số giai đoạn nhất định.

 

Tuy nhiên, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương thường xuyên rà soát và báo cáo cập nhật tình hình giải ngân vốn này để có phương án xử lý, điều tiết kịp thời.

 V. Thắng

ngocthanh