Lưu ý khi chọn nhà thầu bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Để hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa đề nghị Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố; Trung tâm quản lý các di sản thế giới
Lưu ý khi chọn nhà thầu bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Để hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa đề nghị Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố; Trung tâm quản lý các di sản thế giới căn cứ Danh sách các tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lựa chọn các nhà thầu đủ điều kiện tham gia hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (Thông tư số 18). 

 

Trong Thông tư số 18 được Bộ VHTT&DL ban hành vào ngày 28/12/2012 có quy định cụ thể về “Điều kiện năng lực và điều kiện hành nghề của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”.

 

Triển khai Thông tư số 18, đến nay Bộ VHTT&DL đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho 70 tổ chức trên cả nước.  

BK

ngocthanh