Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) cần đồng bộ với Luật Đầu tư công

Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) quy định điều khoản chuyển tiếp: “Thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 được kéo dài đến hết năm 2016. Thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo được tính từ năm 2017
Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) cần đồng bộ với Luật Đầu tư công

Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) quy định điều khoản chuyển tiếp: “Thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 được kéo dài đến hết năm 2016. Thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo được tính từ năm 2017 đến năm 2020”. Theo nhiều đại biểu Quốc hội, quy định này sẽ khó thực hiện đồng bộ với quy định của Luật Đầu tư công về Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

 

Đại biểu Lê Công Đỉnh  (Đoàn Long An) đặc biệt quan tâm về thời gian Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) có hiệu lực và điều khoản chuyển tiếp. Theo đại biểu Lê Công Đỉnh, Luật này nên có hiệu lực vào năm 2016 để đảm bảo thực hiện đồng bộ với Luật Đầu tư công và đây cũng là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách. Nếu Luật có hiệu lực vào năm 2017 thì phải sửa đổi nội dung của điều khoản chuyển tiếp quy định tại Khoản 2, Điều 74 dự thảo Luật. Vì nếu quy định như dự thảo Luật sẽ không thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, cũng không thể xây dựng được Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn ngân sách nhà nước, do quy định nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2016 sẽ tiếp tục tính toán ổn định như giai đoạn 2011 - 2015.

IMG

Đại biểu Lê Công Đỉnh - đoàn Long An cho rằng Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) nên có hiệu lực vào năm 2016 để đảm bảo thực hiện đồng bộ với Luật Đầu tư công và đây cũng là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách

Ảnh: LTT

Đồng thời, nếu tiếp tục thực hiện mức vốn đầu tư trong cân đối ngân sách năm 2016 theo cơ chế ổn định của giai đoạn trước thì sẽ không thực hiện được chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về cắt giảm và thu gọn số lượng chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu theo quy định tại Nghị quyết  của Quốc hội. Do đó, đại biểu Lê Công Đỉnh đề nghị sửa đổi nội dung tại Khoản 2, Điều 74 của dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) như sau: “Thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 được kéo dài đến hết năm 2016. Thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo được tính từ năm 2017 đến năm 2020.  Riêng đối với dự toán ngân sách năm 2016 của các địa phương quy định dự toán chi đầu tư trong ngân sách địa phương áp dụng theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn đầu tư ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Dự toán chi thường xuyên trong cân đối ngân sách địa phương tiếp tục áp dụng tiêu chí định mức phân bổ của giai đoạn 2011 - 2015”. 

 

Theo đại biểu Lê Công Đỉnh, với việc sửa đổi lại điều khoản chuyển tiếp như trên đối với vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, kế hoạch năm 2016 sẽ thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Trường hợp địa phương nào, tổng thu cân đối và số vốn trung ương bổ sung trong cân đối (nếu có), sau khi đã trừ mức vốn đầu tư trong cân đối năm 2016 theo tiêu chí định mức mới, không đủ định mức chi thường xuyên thì ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần cân đối tương đương với khoản chênh lệch này. 

 

Đại biểu Trương Thị Huệ  (Đoàn Thái Nguyên) cũng bày tỏ lo ngại điều khoản chuyển tiếp quy định tại dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) sẽ khó thực hiện và vênh với Luật Đầu tư công. Đại biểu Trương Thị Huệ đề nghị sửa lại điều này để thực hiện đồng bộ với Luật Đầu tư công, theo hướng giữ nguyên đoạn trong Dự thảo, bổ sung thêm nội dung về dự toán chi đầu tư năm 2016 ở các địa phương tương tự như đề nghị của đại biểu Lê Công Đỉnh, là áp dụng theo các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước của giai đoạn 2016 - 2020.

 

Còn theo đại biểu Nguyễn Cao Phúc (Đoàn Quảng Ngãi), qua giai đoạn 2011 - 2015, một số tiêu chí và định mức chi ngân sách nhà nước đã không còn phù hợp, nhất là lĩnh vực đầu tư phát triển. Thực hiện Luật Đầu tư công, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai tại Chỉ thị số 23/CT-TTg về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thay thế Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg. Theo dự thảo Quyết định này, số chương trình mục tiêu trong giai đoạn 5 năm tới sẽ cắt giảm từ 63 xuống còn 20 chương trình. Như vậy, nhiều tỉnh sẽ không còn một số chương trình mục tiêu. Mặc khác, trong thời gian vừa qua, các tỉnh cũng đã căn cứ vào dự thảo Quyết định này để dự kiến mức kinh phí của địa phương được hưởng và chỉ đạo các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn, đến nay đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến và đang chờ Trung ương thẩm tra để hoàn thiện gửi lại Trung ương trong tháng 6/2015. Số liệu dự kiến của tỉnh cũng làm cơ sở cho xây dụng các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2020. 

 

Vì thế, đại biểu Nguyễn Cao Phúc đề nghị, không nên kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 đến năm 2016 để đảm bảo phục vụ cho mục tiêu, định hướng phát triển của dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn kiện Đảng bộ của các cấp địa phương. Đồng thời không phá vỡ Kế hoạch đầu tư công trung hạn mà Luật Đầu tư công đã quy định.

Nguyệt Minh 

 

ngocthanh