Lựa chọn chủ đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải theo pháp luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu

Việc lựa chọn chủ đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (XLCTRSH) theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu; còn việc lựa chọn chủ XLCTRSH để quản lý,
Lựa chọn chủ đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải theo pháp luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu

Việc lựa chọn chủ đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (XLCTRSH) theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu; còn việc lựa chọn chủ XLCTRSH để quản lý, vận hành cơ sở XLCTRSH được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích. Trường hợp cơ sở XLCTRSH được đầu tư ngoài ngân sách, thì chủ đầu tư trực tiếp quản lý, vận hành cơ sở XLCTRSH do mình đầu tư hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác làm chủ XLCTRSH theo các quy định của pháp luật. Đây là những quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2015. 

 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP cũng quy định cụ thể trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ XLCTRSH là phải xây dựng phương án cải tạo, phục hồi môi trường khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trình cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, chủ đầu tư, chủ XLCTRSH phải trình phương án cho Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp. Ngay sau khi đóng bãi chôn lấp, chủ đầu tư, chủ XLCTRSH phải tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường và cảnh quan…; tổ chức giám sát môi trường định kỳ, theo dõi diễn biến môi trường tại bãi chôn lấp ít nhất 5 năm kể từ ngày đóng bãi chôn lấp…

 

Về trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ XLCTRSH, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định, đối với cơ sở XLCTRSH được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn một tỉnh, UBND cấp tỉnh giao các sở chuyên ngành lập phương án giá gửi Sở Tài chính chủ trì tổ chức thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Đối với cơ sở XLCTRSH được đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, chủ đầu tư lập và trình phương án giá, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Còn đối với các dự án XLCTRSH liên vùng, liên tỉnh, chủ đầu tư lập phương án giá gửi Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với bộ, ngành liên quan thẩm định.

 

Về nguồn lực cho quản lý nước thải, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP nêu rõ, Nhà nước khuyến khích mọi hình thức đầu tư cho lĩnh vực quản lý nước thải theo quy định của pháp luật về đầu tư; nguồn thu từ dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt phải từng bước bù đắp chi phí dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; các nguồn thu đối với nước thải phải được sử dụng vào mục đích phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm do nước thải gây ra.

 

Về nội dung quản lý chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP yêu cầu, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng (kể cả cải tạo, phá dỡ công trình) phải được phân loại và quản lý. Cụ thể là đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, đào cọc móng được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp; đất đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa, bê tông, vật liệu kết dính quá hạn sử dụng) được tái chế làm vật liệu xây dựng, hoặc tái sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng, hoặc chôn lấp trong bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng; chất thải rắn có khả năng tái chế như thủy tinh, sắt, thép, gỗ, giấy, chất dẻo được tái chế, tái sử dụng.

T.D  

ngocthanh