Long An: Ưu tiên xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

(BĐT) - Tin từ UBND tỉnh Long An cho biết, năm 2016 toàn Tỉnh dự kiến bố trí vốn xây dựng cơ bản là 4.231 tỷ đồng, 

Trong đó, vốn ngân sách địa phương cân đối là 1.268 tỷ đồng, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Trung ương là 227 tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ là 754 tỷ đồng, các nguồn vốn khác của Tỉnh, bao gồm thu từ nguồn xổ số kiến thiết, vượt thu ngân sách 2015, tạm ứng Kho bạc Nhà nước, vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương là 1.980 tỷ đồng.

Trong tổng vốn nói trên, Tỉnh sẽ ưu tiên bố trí vốn trả nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn ứng trước các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016. Kế đó là ưu tiên vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Số vốn còn lại Tỉnh sẽ bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt, sau đó mới xem xét bố trí các dự án khởi công mới.

Theo ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An, về nguyên tắc, việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước phải phù hợp các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để nguồn vốn nhà nước sử dụng có hiệu quả, yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, minh bạch trong đấu thầu đầu tư công và mua sắm tài sản công, đồng thời kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản một cách chặt chẽ.          

Gia An