Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg đã quy định về cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP (hợp đồng BT), trong đó nêu rõ những nguyên tắc chung khi thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư dự án BT. Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể hơn về quy trình, thủ tục thực hiện thanh toán.

 

Theo Dự thảo, đối tượng áp dụng của Thông tư này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BT; cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BT ủy quyền hoặc giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, đàm phán, ký kết hợp đồng BT và thực hiện hợp đồng BT theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BT; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện dự án BT.

IMG

Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg đã quy định về cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BT

 Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về cách xác định giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất để thanh toán, trong đó nêu rõ quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg gồm: đất đã giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế; đất chưa giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, Nhà nước thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai; đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ sử dụng để thanh toán dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.

 

Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn về quy trình, thủ tục thanh toán đối với quỹ đất thanh toán đã giải phóng mặt bằng; quỹ đất thanh toán chưa giải phóng mặt bằng; quy trình, thủ tục sử dụng, thanh toán đối với quỹ đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ để thanh toán dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới quy định tại Điều 6 của Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg.

 

Ngoài ra, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư cũng được hướng dẫn cụ thể tại dự thảo Thông tư. 

Việt Thắng

 

ngocthanh