Lập kế hoạch vốn xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Xây dựng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để lập kế hoạch vốn đầu tư cho dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Lập kế hoạch vốn xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Xây dựng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để lập kế hoạch vốn đầu tư cho dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tổng hợp các khoản chi phí cấp bách phải chi trong năm 2015, báo cáo Thường trực Chính phủ.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chuẩn bị báo cáo về Đề cương chi tiết, tiến độ thực hiện Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; chỉ đạo lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bảo đảm khách quan, theo quy định của pháp luật.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp, hướng dẫn Bộ Xây dựng lập kế hoạch vốn đầu tư cho Dự án bảo đảm khả thi, phù hợp với Luật Đầu tư công. UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai Dự án trên địa bàn, bảo đảm khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng của Dự án với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

 

Mục tiêu của Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là nhằm tạo lập một công trình văn hóa có tầm quan trọng, có ý nghĩa to lớn, lâu dài về chính trị, tư tưởng, văn hóa - xã hội nhằm lưu giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa Việt Nam; trưng bày giới thiệu về lịch sử dân tộc, những thành tựu to lớn trong quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước; về văn hóa và tài năng sáng tạo của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; giáo dục và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần vào việc đào tạo con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

T.D

ngocthanh