Lập dự án đầu tư đường vào Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng (Quảng Ninh)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa đồng ý chủ trương lập dự án đầu tư tuyến đường vào các điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lập dự án đầu tư đường vào Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng (Quảng Ninh)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa đồng ý chủ trương lập dự án đầu tư tuyến đường vào các điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

 

Theo Bộ VHTTDL, ngày 18/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng. Từ căn cứ này, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ nội dung Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai các dự án thành phần, trong đó có việc lập dự án đầu tư tuyến đường vào các điểm di tích: Bãi cọc đồng Má Ngựa, Bãi cọc đồng Vạn Muối, đền Trung Cốc, đình Trung Bản nhằm tạo hạ tầng phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di  tích, đồng thời phục vụ nhu cầu dân sinh tại địa phương. 

 

Bộ VHTTDL lưu ý, nội dung dự án cần tuân thủ các quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, trình Bộ VHTTDL thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

BK

ngocthanh