Lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030, do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương…
Lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa  trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030, do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương…

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về phát triển các ngành công nghiệp trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Chương trình hành động triển khai Kế hoạch hành động phát triển các ngành công nghiệp đã được ban hành theo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

 

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ hợp tác với phía Nhật Bản nhằm xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào các ngành công nghiệp trong Chiến lược; giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả việc thực hiện mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp được lựa chọn để tập trung phát triển theo Kế hoạch đề ra; phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ các vấn đề về quy định, thủ tục, các vấn đề có tính liên ngành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động trong các ngành công nghiệp được lựa chọn trong Chiến lược này. 

Thủy Dung

ngocthanh