Lào Cai tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Trong giai đoạn 2015 - 2016, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị trong Tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức
Lào Cai tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế  gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Trong giai đoạn 2015 - 2016, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị trong Tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ với mục tiêu thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)…

IMG

Giai đoạn 2015 - 2016, Lào Cai sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm với một số công trình ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị...

Ảnh: LTT

Cụ thể, Lào Cai sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm với một số công trình ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực; đổi mới quy trình quản lý, sản xuất và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.

 

Bên cạnh đó, Tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường quản lý bảo hộ trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ.

 

Lào Cai cũng sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống 3 ngày; cải thiện các khâu liên quan khác nhằm rút ngắn thời gian đăng ký đến bắt đầu kinh doanh của doanh nghiệp; cải cách quy trình nộp thuế và rút ngắn thời gian để các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục nộp thuế; đơn giản hóa quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan và giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp… 

 

Để thực hiện các chỉ tiêu và chủ trương trên, UBND tỉnh Lào Cai đã giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2020 trên địa bàn Tỉnh; trong đó tập trung vào 3 nội dung chính là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. 

 

Cùng với đó, thực hiện tốt các đột phá chiến lược, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp; đề xuất xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách, khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm. 

 

UBND Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các TTHC, đặc biệt là TTHC có liên quan đến chỉ số PCI; công khai, minh bạch trên Internet về thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra việc thực hiên thủ tục hành chính trong triển khai dự án đầu tư tại các cấp chính quyền địa phương; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ; tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông để giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân. 

BK

 

ngocthanh