Lạng Sơn: Hướng dẫn thực hiện quản lý dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng

Liên quan đến dự thảo Công văn của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong khi chờ các văn bản
Lạng Sơn: Hướng dẫn thực hiện quản lý dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng

Liên quan đến dự thảo Công văn của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong khi chờ các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công của Trung ương, UBND Tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Công văn của UBND Tỉnh hướng dẫn tạm thời thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công.

 

Cụ thể, về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, đối với các chương trình, dự án mới phải được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng năm 2014. Đối với các chương trình, dự án đã có trong danh mục kế hoạch năm 2015, do không thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư cụ thể nên chủ đầu tư phải thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư về quy mô, nguồn vốn, sau đó trình các cơ quan xây dựng chuyên ngành thẩm định theo quy định; chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án theo kết quả thẩm định, trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt sau khi có kết quả thẩm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư về quy mô, khả năng bố trí nguồn vốn thực hiện…

 

Về các ban quản lý dự án chuyên ngành, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu giữ nguyên tên gọi của 2 Ban quản lý dự án chuyên trách của Tỉnh (Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng); giữ nguyên tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở Giao thông vận tải; thành lập mới Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải để quản lý dự án các công trình sử dụng vốn Quỹ Bảo trì đường bộ theo quy định. 

 

Thống nhất thành lập mới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở kiện toàn lại Ban Quản lý dự án các công trình thủy lợi, trong đó có nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án do UBND Tỉnh quyết định đầu tư. UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các quy trình, thủ tục, trình UBND Tỉnh quyết định thành lập theo quy định; Sở Nội vụ chủ trì tham mưu, dự thảo văn bản của UBND Tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện thành lập các ban quản lý dự án cấp huyện.

 

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, dự thảo Công văn của UBND Tỉnh về hướng dẫn tạm thời thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công phải được trình UBND Tỉnh xem xét, ban hành trong tháng 9/2015.

BK

ngocthanh