Kiên Giang: Phê duyệt các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn

UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 3 huyện thuộc Tỉnh với tổng vốn đầu tư là 404,48 tỷ đồng.
Kiên Giang: Phê duyệt các dự án  thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn

UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 3 huyện thuộc Tỉnh với tổng vốn đầu tư là 404,48 tỷ đồng. 

IMG

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Kiên Giang, khu vực giao thông có 28 dự án với tổng vốn đầu tư 107,2 tỷ đồng

Ảnh: Tiên Giang

Là địa phương nhận được tổng vốn đầu tư nhiều nhất với 197,13 tỷ đồng, huyện Gò Cao có 57 công trình, dự án được phê duyệt khởi công mới; tiếp đến, với tổng vốn đầu tư là 111 tỷ đồng, huyện Giang Thành có 61 công trình, dự án được phê duyệt khởi công mới và huyện Kiên Hải là địa phương nhận được tổng vốn đầu tư thấp nhất với 96,35 tỷ đồng, có 22 công trình, dự án được phê duyệt khởi công mới. 

Có 5 vĩnh vực được đầu tư, bao gồm; giáo dục, văn hóa, giao thông, y tế và quản lý nhà nước. Trong đó, giáo dục là lĩnh vực nhiều dự án nhất với 95 dự án, tổng vốn đầu tư là 273 tỷ đồng; giao thông có 28 dự án với tổng vốn đầu tư là 107,2 tỷ đồng… Riêng lĩnh vực quản lý nhà nước có 5 dự án với tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa và cải tạo thêm các phòng làm việc trên cơ sở 5 trụ sở UBND xã hiện có.  

UBND tỉnh Kiên Giang giao nhiệm vụ cho UBND các huyện Gò Cao, Giang Thành và Kiên Hải lập thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện triển khai chuẩn bị dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu… và các quy định có liên quan. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang được giao chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn, bố trí các dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Kiên Giang theo quy định của Luật Đầu tư công. 

Bích Khánh

ngocthanh