Kết nối khu vực tư nhân trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn định kỳ báo cáo quốc gia thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ 2015.
Kết nối khu vực tư nhân trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn định kỳ báo cáo quốc gia thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ 2015. Theo Bộ KH&ĐT, năm 2015 là năm quan trọng cho việc xác lập Chương trình nghị sự phát triển toàn cầu trong tương lai và các phương thức tài trợ Chương trình.

 

Bộ KH&ĐT cho biết, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, đến nay đã có gần 20 mục tiêu phát triển bền vững mới đầy tham vọng được đề xuất, từ xoá đói giảm nghèo đến tăng trưởng và phát triển công bằng, bảo vệ môi trường bền vững và thúc đẩy xã hội công bằng. Việt Nam luôn đồng hành với khu vực tư nhân để tìm kiếm và mở rộng nguồn tài chính giúp hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ khi Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình.

 

Bộ KH&ĐT, UNDP và các đối tác cho rằng, nền tảng cho khuôn khổ phát triển sau năm 2015, liên kết với khu vực tư nhân là quan trọng nhất cho việc đảm bảo nguồn tài chính bền vững.

 QV

ngocthanh