Huy động các nguồn lực xã hội cho công tác trợ giúp xã hội

Đề án Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Huy động các nguồn lực xã hội  cho công tác trợ giúp xã hội

Đề án Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 

Đề án nhằm mục tiêu phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội cùng với chính sách an sinh xã hội khác đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần phát triển bền vững; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội cho công tác trợ giúp xã hội; phát huy sự quan tâm và chăm sóc của xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với công tác an sinh xã hội.

 

Trên cơ sở đó, Đề án xây dựng, ban hành Danh mục dịch vụ trợ giúp xã hội, Khung giá dịch vụ trợ giúp xã hội; có chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cơ sở trợ giúp xã hội… Đồng thời, quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội bảo đảm các yêu cầu như: rà soát, sắp xếp các cơ sở trợ giúp xã hội, tập trung nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập; khuyến khích hình thức hợp tác giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội…

T.H

ngocthanh