Hơn 90 tỷ đồng hỗ trợ Hà Giang di chuyển dân cư

Khoản kinh phí này vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để hỗ trợ tỉnh Hà Giang
Hơn 90 tỷ đồng hỗ trợ Hà Giang di chuyển dân cư

Khoản kinh phí này vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để hỗ trợ tỉnh Hà Giang thực hiện di chuyển 1.461 hộ dân ngoài vùng quy hoạch năm 2014.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với 8 hộ dân ngoài vùng quy hoạch còn lại, UBND tỉnh Hà Giang bổ sung, lồng ghép vào quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 

UBND tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả số vốn được hỗ trợ, theo đúng quy định hiện hành; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tạo điều kiện để các hộ đã di dời sớm hoàn thiện nhà ở, đồng thời hoàn thiện các công trình phục vụ đời sống, sản xuất cho cộng đồng dân cư.

 

Được biết, thực hiện Đề án 105 về di chuyển dân cư, từ năm 2011 đến hết năm 2014, Tỉnh đã bố trí, sắp xếp ổn định cho 4.186 hộ. Trong đó, ngân sách trung ương đã bổ sung có mục tiêu cho Tỉnh để hỗ trợ 2.725 hộ di chuyển đến hết năm 2013 là 106,891 tỷ đồng. Riêng năm 2014, Tỉnh đã bố trí sắp xếp ổn định được 1.461 hộ với kinh phí là 92,358 tỷ đồng nhưng chưa được hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Do Hà Giang là tỉnh miền núi, ngân sách khó khăn nên Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trích nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để hỗ trợ số kinh phí trên cho tỉnh Hà Giang.

Thủy Dung

ngocthanh