Hơn 400 tỷ đồng góp phần giảm nghèo tại các xã nghèo huyện Xín Mần

Danh mục dự án "Phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục các dự án đề xuất Quỹ Cô-Oét.
Hơn 400 tỷ đồng góp phần giảm nghèo tại các xã nghèo huyện Xín Mần

Danh mục dự án "Phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục các dự án đề xuất Quỹ Cô-Oét. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 19,084 triệu USD, trong đó, vốn vay ODA là 284,888 tỷ đồng (tương đương 13,325 triệu USD), vốn đối ứng là 123,135 tỷ đồng (tương đương 5,759 triệu USD).

 

Dự án do UBND tỉnh Hà Giang là cơ quan chủ quản, thực hiện tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Kết quả chính của Dự án là xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, cải thiện điều kiện đi lại, phát triển kinh tế góp phần giảm hộ nghèo, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước cho người dân tại vùng Dự án.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, phê duyệt văn kiện và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, đúng mục đích.

Thủy Dung

 

ngocthanh