Hoàn thiện hồ sơ Dự án Xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân.
Hoàn thiện hồ sơ Dự án Xây dựng  Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân.

 

Về quy trình thủ tục, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

 

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, làm rõ, phân loại dự án đầu tư (căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, tổng vốn đầu tư…); thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành; chủ trì tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với Dự án; gửi ý kiến thẩm định để Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ.

TH-CD

ngocthanh