Hậu Giang nỗ lực phát triển doanh nghiệp

(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành chương trình hành động hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. 

Theo đó, Tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Không ban hành văn bản dưới bất kỳ hình thức nào có liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hậu Giang sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số thành phần “Cạnh trạnh bình đẳng” của chỉ số PCI thông qua các mục tiêu như đối xử bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tiếp cận ưu đãi, hỗ trợ, tiếp cận nguồn vốn, cơ chế chính sách... Hậu Giang cam kết nỗ lực giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục như thuế, hải quan...

Đồng thời, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Hậu Giang yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá hai lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.           

Văn Huyền