Hà Tĩnh: Chậm giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình MTQG xây dựng
Hà Tĩnh: Chậm giải ngân vốn  xây dựng nông thôn mới

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn chậm, có tới 47 xã đạt tỷ lệ giải ngân dưới 10%. Đến ngày 20/7/2015, tỷ lệ giải ngân nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đạt 30%, trong đó vốn đầu tư phát triển đạt 40%, vốn sự nghiệp đạt 16% (vốn hỗ trợ lãi suất đạt 38%).

 

Văn phòng Điều phối cũng cho biết, kết quả thực hiện làm đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng không đạt kế hoạch, trong đó, thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng đạt tỷ lệ thấp như thị xã Kỳ Anh mới đạt 23,7% kế hoạch làm đường giao thông nông thôn, Cẩm Xuyên đạt 20,4% kế hoạch làm kênh mương nội đồng... Bên cạnh đó, việc xây dựng và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn hạn chế, đến nay vẫn còn 3 xã chưa có doanh nghiệp, 8 xã chưa có hợp tác xã và 12 xã chưa có tổ hợp tác... 

 

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, Văn phòng Điều phối này cho biết, là do một số huyện chỉ đạo chưa sát, kết quả đạt được chưa cao; các phòng ban cấp huyện vào cuộc chưa sâu sát, hoạt động thiếu hiệu quả. Việc rà soát, đánh giá các tiêu chí, cập nhật tiêu chí, mô hình sản xuất ở các huyện và các xã chưa hoàn toàn chính xác, kể cả tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đặt ra mục tiêu, còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; chưa chủ động có các cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực cho thực hiện Chương trình. Một số sở, ngành chưa phát huy cao trách nhiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí phụ trách. Việc đánh giá thực trạng, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí ở nhiều xã, cấp huyện chưa sát thực tế, ảnh hưởng lớn đến việc xác định nội dung, công việc, lộ trình thực hiện.

 

Mục tiêu đặt ra từ nay đến cuối năm 2015 của tỉnh Hà Tĩnh là hoàn thành việc điều chỉnh đề án Xây dựng nông thôn mới và đề án Phát triển sản xuất phù hợp với yêu cầu đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại tất cả các xã; tập trung hoàn thành việc cắm mốc quy hoạch, công bố quy hoạch theo quy định, đảm bảo đến ngày 30/10/2015, 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí Quy hoạch; tổ chức soát xét, đánh giá kỹ, lựa chọn các tiêu chí gần đạt, cần ít nguồn lực để xây dựng Khung kế hoạch thực hiện đảm bảo đến ngày 31/12/2015 toàn Tỉnh không còn xã dưới 8 tiêu chí.

 

Trong những tháng còn lại, toàn Tỉnh cần tập trung quyết liệt thực hiện hoàn thành kế hoạch làm giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2015; các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 soát xét lại nhu cầu cần đạt chuẩn có thể đăng ký thêm để thực hiện; đối với các đường giao thông đã được xây dựng, hoàn thành việc đắp lề đường và giải toả các hành lang an toàn theo quy định. Các địa phương phối hợp với Công ty Điện lực hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí điện, hoàn thành trước ngày 15/9/2015. Các xã có quy hoạch chợ tập trung hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý chợ trước tháng 10/2015 và các nội dung khác đảm bảo đạt chuẩn.

 

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm cần tập trung cao hoàn thành giải ngân các nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới đã được giao trong năm 2015.

 

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND Tỉnh xem xét cân đối ngân sách để có thể hỗ trợ thêm các xã thực hiện tốt, đến ngày 30/7/2015 giải ngân kinh phí đạt trên 70% và cho ứng trước kinh phí năm 2016 mỗi xã 3 tỷ đồng.

Thanh Tú

 

ngocthanh