Hà Nội vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng nông thôn mới

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Hà Nội, tỷ lệ đầu tư từ ngân sách hàng năm cho khu vực nông thôn vượt yêu cầu mà Thành ủy đề ra là 35%.
Hà Nội vượt chỉ tiêu đầu tư  xây dựng nông thôn mới

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Hà Nội, tỷ lệ đầu tư từ ngân sách hàng năm cho khu vực nông thôn vượt yêu cầu mà Thành ủy đề ra là 35%.

IMG

Sau 4 năm qua, Thành phố đã huy động được 49.098 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho triển khai các dự án xây dựng cơ bản (XDCB) khu vực nông thôn ngoại thành, bình quân là 12.274 tỷ đồng/năm. Trong đó, vốn ngân sách thành phố là 40.426 tỷ đồng (chiếm 82,4%), vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là 168 tỷ đồng (chiếm 0,3%), vốn tín dụng ngân hàng thương mại là 8.503 tỷ đồng (17,3%).

Theo Sở KH&ĐT Thành phố, việc tập trung bố trí nguồn lực cho các xã xây dựng nông thôn mới bảo đảm theo tiến độ và khả năng thực hiện của các địa phương. Các công trình đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước cho khu vực nông thôn được tập trung vào kết cấu hạ tầng như giao thông nông thôn; giáo dục, y tế, văn hóa; hạ tầng sản xuất nông nghiệp; cấp nước, môi trường, hạ tầng làng nghề…

Để tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả đầu tư thực hiện Chương trình trong thời gian 2016 - 2020, Sở KH&ĐT Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND Thành phố bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa với quy mô hợp lý, phát triển làng nghề bền vững…; phối hợp với các huyện, thị xã triển khai xây dựng các quy hoạch chi tiết của địa phương, phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành của Thành phố và tổ chức thực hiện tốt quản lý quy hoạch, làm cơ sở cho công tác xây dựng, KH&ĐT hàng năm. 

Riêng đối với công tác KH&ĐT, trong điều kiện huy động nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và xã hội còn khó khăn, đồng thời không để xảy ra nợ đọng XDCB theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, Sở KH&ĐT cho biết, Sở sẽ tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã rà soát lại toàn bộ các đề án xây dựng nông thôn mới làm cơ sở xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp với khả năng huy động nguồn lực theo hướng ưu tiên, tiếp tục sử dụng và chỉ đầu tư mở rộng, nâng cấp khi đủ điều kiện về nguồn lực nhằm bảo đảm không để xảy ra nợ XDCB. Những công trình trong diện xác định phải làm cũng phải rà soát, tính toán, lựa chọn hình thức, quy mô, kết cấu và biện pháp thi công bảo đảm kỹ thuật, chất lượng công trình, tránh lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; ưu tiên các phần việc giao cho cộng đồng dân cư và các tổ thợ của thôn xã thực hiện để tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân đồng thời phát huy cao nhất vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư.

Trần Nam

ngocthanh