Hà Nội thúc tiến độ thanh quyết toán các công trình sử dụng vốn sự nghiệp

Theo UBND TP. Hà Nội, sau quá trình triển khai kế hoạch, tăng cường giải ngân và đẩy mạnh quyết toán các dự án, công trình sửa chữa, chống xuống cấp, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư nguồn ngân sách thành phố, quá trình thực tế triển khai vẫn còn một số tồn tại như: tiến độ thi công chậm, kết quả giải ngân chưa cao, công tác lập hồ sơ quyết toán của một số chủ đầu tư chưa đúng thời gian quy định và thu hồi nợ sau quyết toán chưa được xử lý dứt điểm.
Hà Nội thúc tiến độ  thanh quyết toán các công trình sử dụng vốn sự nghiệp

Theo UBND TP. Hà Nội, sau quá trình triển khai kế hoạch, tăng cường giải ngân và đẩy mạnh quyết toán các dự án, công trình sửa chữa, chống xuống cấp, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư nguồn ngân sách thành phố, quá trình thực tế triển khai vẫn còn một số tồn tại như: tiến độ thi công chậm, kết quả giải ngân chưa cao, công tác lập hồ sơ quyết toán của một số chủ đầu tư chưa đúng thời gian quy định và thu hồi nợ sau quyết toán chưa được xử lý dứt điểm.

IMG

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan chỉ đạo các chủ đầu tư rút kinh nghiệm về tình trạng chậm tiến độ, giải ngân thấp, chậm quyết toán; lập danh sách các nhà thầu vi phạm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý

 Ảnh: LTT

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND Thành phố vừa có công văn yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, lập kế hoạch bố trí vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư cho các công trình, cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp trên địa bàn. Theo đó, các cơ quan này được yêu cầu thực hiện và chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trực thuộc trong công tác xây dựng dự toán ngân sách hàng năm chủ động rà soát, lập kế hoạch, danh mục các công trình cần sửa chữa, chống xuống cấp theo thứ tự ưu tiên, tính cấp thiết đầu tư, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, gắn với tiết kiệm, chống lãng phí; hạn chế đề xuất bổ sung trong năm, trừ các trường hợp cấp bách.
Liên quan đến công tác quyết toán các công trình hoàn thành, UBND Thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết toán công trình hoàn thành đúng quy định đảm bảo thời gian và chất lượng; khẩn trương làm thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán khi công trình đã hoàn thành, gửi cơ quan tài chính thẩm tra, tránh để dồn vào thời điểm cuối năm; hoàn thành việc giải quyết công nợ của dự án sau 6 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo quyết toán niên độ ngân sách của đơn vị. UBND Thành phố cũng yêu cầu, các cơ quan liên quan chỉ đạo các chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chậm tiến độ, giải ngân thấp, chậm quyết toán; chủ động lập danh sách các nhà thầu vi phạm trong quá trình thi công, công tác thanh quyết toán để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật và Thành phố.
 Hải Bình

ngocthanh