Hà Nội rà soát dự án đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị, hiệp hội đoàn thể trực thuộc Thành phố có sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện rà soát để hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của cấp mình.

Theo đó, các đơn vị nêu trên thực hiện rà soát tất cả các dự án (kể cả dự án đang thực hiện từ năm trước chuyển tiếp thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 và dự án mới khởi công từ năm 2016 - 2020) dự kiến đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Công tác rà soát phải đảm bảo bám sát định hướng, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, lựa chọn đúng danh mục dự án đầu tư công để đề xuất đưa vào Kế hoạch với mục tiêu tối đa hóa kết quả, hiệu quả đầu tư.

UBND Thành phố yêu cầu Sở KH&ĐT hoàn thành thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối ứng với các chương trình, dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. 

T.K