Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ba Đình

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ba Đình với tỷ lệ 1/5.000. Diện tích các loại đất phân bổ năm 2015 của quận Ba Đình xác định đất nông nghiệp là 2,98 ha, đất phi nông nghiệp là 916,94 ha, đất chưa sử dụng là 5,03 ha và đất đô thị là 924,95 ha.
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ba Đình

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ba Đình với tỷ lệ 1/5.000. Diện tích các loại đất phân bổ năm 2015 của quận Ba Đình xác định đất nông nghiệp là 2,98 ha, đất phi nông nghiệp là 916,94 ha, đất chưa sử dụng là 5,03 ha và đất đô thị là 924,95 ha. 

 

Trong năm 2015, kế hoạch thu hồi các loại đất của quận Ba Đình được xác định: đất nông nghiệp là 0,52 ha; đất phi nông nghiệp là 6,78 ha, trong đó đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã là 0,32 ha, đất ở tại đô thị là 1,18 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan là 3,84 ha. 

 

Theo Kế hoạch, có 25 dự án thuộc Danh mục các công trình, dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình năm 2015; tổng diện tích đất mà quận Ba Đình sẽ chuyển mục đích và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn là 1,86 ha. 

 

UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Ba Đình có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2015.

 

UBND quận Ba Đình tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong Danh mục kế hoạch sử dụng đất; tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

Bích Thảo  

ngocthanh