Hà Nội phân bổ 100 tỷ đồng vốn ưu đãi cho các dự án nông thôn

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5205/QĐ-UBND, phân bổ 100 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn,
Hà Nội phân bổ 100 tỷ đồng vốn ưu đãi cho các dự án nông thôn

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5205/QĐ-UBND, phân bổ 100 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nuôi trồng thủy sản, hạ tầng làng nghề ở nông thôn đợt II năm 2015.

Các dự án Hà Nội quản lý tổng số kế hoạch vốn phân bổ là 70 tỷ đồng, bao gồm: lĩnh vực kiên cố hóa kênh mương phân bổ cho 1 dự án chuyển tiếp với kế hoạch vốn là 44 tỷ đồng; lĩnh vực giao thông nông thôn phân bổ cho 1 dự án với kế hoạch vốn là 26 tỷ đồng.

Hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách thành phố cho các huyện là 30 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án kiên cố hóa kênh mương với kế hoạch vốn là 20 tỷ đồng; 2 dự án giao thông nông thôn với kế hoạch vốn là 10 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các huyện khẩn trương thực hiện các dự án đã được phân bổ vốn, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng công trình; quản lý, sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng cùng Kho bạc Nhà nước Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, thanh quyết toán công trình đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

Ngô Trần

ngocthanh