Hà Nội hỗ trợ 50 tỷ đồng cho 6 dự án giao thông nông thôn

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4121/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2015.
Hà Nội hỗ trợ  50 tỷ đồng cho 6 dự án giao thông nông thôn

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4121/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2015.

 

Theo Quyết định này, UBND TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách cho các huyện là 50 tỷ đồng để thực hiện 6 dự án giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi. Kinh phí hỗ trợ này nhằm thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, kết cấu hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2015.

 

UBND Thành phố yêu cầu UBND các huyện (chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện các dự án được phân bổ vốn, đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, chất lượng công trình; quản lý, sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi nêu trên hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

 

UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, thanh quyết toán công trình đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

H.B – Đ.H

ngocthanh