Hà Nội bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nhà tái định cư

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa chỉ đạo các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà tái định cư hoàn thành trong năm 2015 phải chủ động tổ chức thực hiện tốt, đúng quy định nội dung quyết định đầu tư, tiến độ
Hà Nội bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nhà tái định cư

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa chỉ đạo các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà tái định cư hoàn thành trong năm 2015 phải chủ động tổ chức thực hiện tốt, đúng quy định nội dung quyết định đầu tư, tiến độ thi công, các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố. 

 

Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu, chủ đầu tư của 11 dự án xây dựng nhà tái định cư phải hoàn thành, bàn giao quỹ nhà tái định cư đúng thời gian quy định. Đối với các dự án xây dựng nhà tái định cư hoàn thành trong năm 2016 và các năm tiếp theo, ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Quỹ Phát triển đất Thành phố chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát việc bố trí và cấp vốn đầu tư xây dựng nhà tái định cư theo kỳ kế hoạch đã được duyệt; đề xuất bố trí kế hoạch vốn theo nguyên tắc tập trung bố trí vốn cho các dự án có nhà hoàn thành và bàn giao trong năm 2016; các dự án đang triển khai xây dựng có nhà hoàn thành trong các năm tiếp theo thì cân đối bố trí vốn để xây dựng theo nguyên tắc tập trung, dứt điểm, đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ thực hiện. Đối với các dự án đã có quỹ đất sạch thì đề xuất phương án xử lý nguồn vốn thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

Trần Kiên

ngocthanh