Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đạt hơn 107 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu của Bộ Tài chính, chi ngân sách nhà nước tháng 8/2015 ước đạt 88 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 8 tháng năm 2015 đạt 733,3 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán, tăng 8,2% so cùng kỳ năm 2014.
Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đạt hơn 107 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu của Bộ Tài chính, chi ngân sách nhà nước tháng 8/2015 ước đạt 88 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 8 tháng năm 2015 đạt 733,3 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán, tăng 8,2% so cùng kỳ năm 2014. 

 

Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 8 ước 11,46 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 8 tháng đạt 110,9 nghìn tỷ đồng, bằng 56,9% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trong 8 tháng vốn giải ngân cho các dự án ước đạt 107,7 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2014. Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân 8 tháng năm 2015 ước đạt 48% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (đạt 59% kế hoạch).

 

Về chi trả nợ và viện trợ, 8 tháng đạt 104,55 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2014, bảo đảm thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

 

Khoản chi lớn nhất trong 8 tháng năm 2015 là chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, ước thực hiện chi 8 tháng đạt 511,65 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, tăng 5,8% so cùng kỳ năm 2014. 

 

Bộ Tài chính cũng cho biết, bội chi ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2015 ước 115,18 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 51% dự toán năm.

 

Để huy động vốn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, từ đầu năm đến ngày 25/8/2015, đã thực hiện phát hành trên 124,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bằng khoảng 45,1% nhiệm vụ huy động vốn trong nước cả năm.

V. Thắng

ngocthanh