Gần 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả hạn hán

Đó là khoản kinh phí vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định hỗ trợ 36 địa phương khắc phục
Gần 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả hạn hán

Đó là khoản kinh phí vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định hỗ trợ 36 địa phương khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014 - 2015. Các địa phương được hỗ trợ là: Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Bình, Bình Thuận… 

 

Để bảo đảm hỗ trợ hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện chặt chẽ theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. UBND các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác cùng với kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ nêu trên để bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí ngân sách trung ương hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định.

TH-CD

ngocthanh