Gần 43.000 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện giảm nghèo bền vững

Đó là tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về giảm nghèo bền vững để cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình này.
Gần 43.000 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện giảm nghèo bền vững

Đó là tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về giảm nghèo bền vững để cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình này. 

 

Mục tiêu của Chương trình là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh…), góp phần giảm số hộ nghèo bình quân cả nước từ 1 - 1,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, trong đó số hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình quân trên 4%/năm.

 

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình trong 5 năm tới là khoảng 42.800 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 12.800 tỷ đồng và chủ yếu là từ nguồn vốn từ ngân sách trung ương. Số vốn này sẽ được thực hiện các dự án: hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập, đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo dựa vào cộng đồng, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giảm nghèo về thông tin cơ sở; truyền thông, nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

 

Tại Cuộc họp, cho ý kiến bước đầu về Chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh – Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình đề nghị các bộ, ngành tiếp tục xác định cụ thể hơn các dự án thành phần phục vụ cho công tác giảm nghèo. Đối với nội dung tổng nguồn lực cho Chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cố gắng cân đối để bố trí mức tối đa cho Chương trình, đồng thời không được cắt giảm vốn khi lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia (vào Chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới).

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng nguồn cho vay và mở rộng đối tượng cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

 Thủy Dung

 

ngocthanh