Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đảm bảo tiến độ đề ra

Đó là đánh giá của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đảm bảo tiến độ đề ra

Đó là đánh giá của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 896) tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo được tổ chức mới đây.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhưng một số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ đề ra. Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được phê duyệt đã ảnh hưởng toàn diện đến việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Đề án 896; công tác rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư chưa được thực hiện.

 

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện Đề án, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

 

Riêng đối với dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án theo Luật Đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; hoàn chỉnh và phê duyệt dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai xây dựng trong tháng 9/2015 này.

T.K

ngocthanh