Đồng ý đưa Thủy điện Sông Bung 4 vào khai thác sử dụng

Toàn bộ công trình Thủy điện Sông Bung 4 (Quảng Nam) đã được hoàn thành thi công xây dựng và nghiệm thu tích nước hồ chứa từ tháng 8/2014.
Đồng ý đưa Thủy điện  Sông Bung 4 vào khai thác sử dụng

Toàn bộ công trình Thủy điện Sông Bung 4 (Quảng Nam) đã được hoàn thành thi công xây dựng và nghiệm thu tích nước hồ chứa từ tháng 8/2014. Tổ máy số 1 đã phát điện từ ngày 1/10/2014, Tổ máy số 2 đã phát điện từ ngày 22/10/2014. Theo báo cáo đánh giá của Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng), công trình đã được thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế và điều kiện kỹ thuật thi công được chủ đầu tư phê duyệt. Đến nay, các tổ máy đang vận hành ổn định, đạt công suất theo thiết kế, đảm bảo các thông số về độ rung, độ đảo, nhiệt độ trong giới hạn cho phép. Qua hơn nửa năm vận hành, công trình làm việc an toàn, ổn định, không có biểu hiện bất thường.

 

Về công tác quản lý chất lượng, Hội đồng đánh giá, chủ đầu tư và các nhà thầu đã lập hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu công trình, lập hồ sơ quản lý chất lượng phù hợp với quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Năng lực các đơn vị tham gia xây dựng công trình phù hợp với công việc thực hiện. Công tác lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra, phê duyệt được thực hiện theo quy định hiện hành. Công tác giám sát thi công được thực hiện đảm bảo nhà thầu xây lắp tuân thủ chặt chẽ theo thiết kế và điều kiện kỹ thuật thi công được duyệt. Các thí nghiệm vật liệu đã được thực hiện tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn.

 

Hội đồng thống nhất chấp thuận kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, đồng ý để chủ đầu tư tổ chức chính thức bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Nguyệt Minh

ngocthanh