Đóng điện Đường dây 500 kV Duyên Hải - Mỹ Tho

(BĐT) - Đường dây 500 kV Nhiệt điện Duyên Hải - Mỹ Tho vừa được nghiệm thu và đóng điện đưa vào vận hành. 

Công trình có quy mô mạch kép dài 113 km nối từ sân phân phối Trạm biến áp 500 kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải đến Trạm biến áp 500 kV Mỹ Tho.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.359 tỷ đồng do Liên danh các nhà thầu Công ty CP Sông Đà 11, Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long, Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty CP Xây lắp điện 1, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 thi công.           

Hải Bình