Đôn đốc hoàn chỉnh khung pháp lý về đầu tư theo hình thức PPP

“Trong thời gian tới, các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và ban hành các thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP đã có hiệu lực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mô hình đầu tư theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP)
Đôn đốc hoàn chỉnh khung pháp lý  về đầu tư theo hình thức PPP

“Trong thời gian tới, các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và ban hành các thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP đã có hiệu lực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mô hình đầu tư theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP)”. Đó là thông tin được nhấn mạnh tại Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về PPP tại Phiên họp lần thứ 7 diễn ra mới đây.

IMG

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, ban hành trong tháng 9/2015

 Ảnh: Tất Tiên

Ấn định thời hạn cụ thể

Theo Thông báo Kết luận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư theo hình thức PPP đối với phạm vi quản lý của mình với các mốc thời gian được ấn định. 

 

Cụ thể, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Phát triển châu Á (AFD) nhằm hỗ trợ chuẩn bị dự án đầu tư theo hình thức PPP (nguồn vốn PDF) trong tháng 7 này. Tiếp đó, Bộ KH&ĐT xây dựng các thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, ban hành trong tháng 9/2015; hướng dẫn lựa chọn dự án, đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức PPP, ban hành trong tháng 9/2015; hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP; hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, HSYC, HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, ban hành trong tháng 10/2015.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình, thủ tục giải ngân và cơ chế quản lý phần vốn tham gia của Nhà nước (VGF) vào dự án PPP, ban hành trong tháng 10/2015. Các bộ gồm: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo… được yêu cầu chủ động xây dựng các thông tư hướng dẫn để thực hiện đối với các công trình, dự án trong lĩnh vực phụ trách trên cơ sở quy định khung của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP; trong quá trình xây dựng thông tư, các bộ cần phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để đảm bảo thống nhất với các quy định chung, ban hành chậm nhất trong tháng 11/2015.  

 

Nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo về PPP và các đầu mối thực hiện PPP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về PPP giao Bộ KH&ĐT nghiên cứu, trình phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo (bổ sung thành viên là đại diện một số địa phương thực hiện nhiều dự án PPP như: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh…) và Quy chế hoạt động của Ban để phù hợp với điều kiện, khung pháp lý mới về PPP, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 tới đây. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc đề xuất thành lập đơn vị chuyên trách trực thuộc làm đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức PPP của ngành mình.

 

Thúc đẩy các dự án tiên phong

Về thực hiện dự án PPP và xác định dự án PPP tiên phong, Thông báo Kết luận nêu rõ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương kiên định thực hiện các dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của mình, không thụ động dựa vào ngân sách trung ương hay trái phiếu chính phủ để đầu tư kết cấu hạ tầng, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 02/7/2015; trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, ngân sách nhà nước ưu tiên bố trí cho các dự án đầu tư theo hình thức PPP. Các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ KH&ĐT đề xuất Danh mục dự án PPP tiên phong; đồng thời lập kế hoạch cụ thể về nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ (gồm nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và vốn đầu tư thực hiện dự án) để thúc đẩy các dự án tiên phong, gửi Bộ KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2015.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT khẩn trương hoàn thành việc thanh tra các dự án PPP ngành giao thông vận tải theo tiến độ đã đề ra; thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các dự án PPP tại Bộ Công Thương trong các tháng cuối năm 2015, báo cáo Ban Chỉ đạo trong tháng 12/2015. Bộ KH&ĐT tiếp tục tìm nguồn vốn để đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, tăng cường năng lực về PPP.

 

Trước đó, liên quan đến tình hình triển khai hướng dẫn thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, tại Phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015, nhiều ý kiến cho rằng, việc ban hành các thông tư hướng dẫn chung và riêng trong thực hiện các dự án PPP của từng lĩnh vực vẫn còn chậm. Đây là vướng mắc lớn làm cho nhiều dự án PPP hiện đang "dậm chân tại chỗ". Bên cạnh đó, một số bộ, ngành cũng chưa hoàn thiện nhiệm vụ rà soát lại Danh mục dự án PPP, lựa chọn dự án để gửi Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dứt khoát: “Nếu chỉ trông chờ vào ngân sách, không thu hút đầu tư toàn xã hội, chúng ta sẽ không bao giờ có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại”.

TH-CD

ngocthanh