Đổi mới công tác lập kế hoạch và dự toán ngân sách cho ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), đổi mới công tác lập kế hoạch và dự toán ngân sách cho ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) là trụ cột quan trọng, do vậy, cần xây dựng các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH
Đổi mới công tác lập kế hoạch và  dự toán ngân sách cho ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), đổi mới công tác lập kế hoạch và dự toán ngân sách cho ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) là trụ cột quan trọng, do vậy, cần xây dựng các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH thành nội dung trọng tâm của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới.

 

Bộ KH&ĐT khẳng định, việc tăng cường công tác lập kế hoạch về BĐKH trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 là một nội dung rất quan trọng để xây dựng định hướng chiến lược trong các kế hoạch và ngân sách dành cho ứng phó với BĐKH. Việc lồng ghép ứng phó với BĐKH vào các chương trình ngành và địa phương có thể tạo ra tác động lớn đến ứng phó với BĐKH của Chính phủ, nhờ đó cũng sẽ khai thác tốt hơn tiềm năng ứng phó với BĐKH trong từng ngành. Điều này sẽ tạo điều kiện cho việc xây dựng hướng dẫn chi tiết cho từng bộ và địa phương về phương pháp trong quá trình chuẩn bị các kế hoạch hành động, dự án và chương trình có liên quan đến ứng phó với BĐKH trong kế hoạch 5 năm và hàng năm, cũng như trình kế hoạch ngân sách. 

 

Theo Bộ KH&ĐT, quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng là cơ hội đánh giá và xây dựng các hoạt động chung để phát triển quy hoạch và dự án đa ngành, theo vùng. Để gắn kết có hiệu quả các hoạt động ứng phó với BĐKH với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến nghị xây dựng kế hoạch trên cơ sở những phát hiện chính của Báo cáo rà soát đầu tư và chi tiêu công cho BĐKH vào những chương trình của ngành và địa phương có thể có tác động lớn đến ứng phó với BĐKH.

 

Báo cáo rà soát đầu tư và chi tiêu công cho ứng phó với BĐKH sử dụng tiêu chí phân loại chi tiêu cho ứng phó với BĐKH để đánh giá mức độ liên quan của các kế hoạch và chương trình ứng phó với BĐKH, đồng thời giúp sàng lọc, xác lập ưu tiên và quản lý chính sách ứng phó với BĐKH. Việc hoàn thiện tiêu chí phân loại này sẽ phù hợp hơn với bối cảnh của Việt Nam, giúp các bộ và địa phương tăng cường lồng ghép BĐKH và tăng trưởng xanh trong quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách. 

Nguyễn Quang

ngocthanh