Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn không thấp hơn 20 tỷ đồng

Đó là một trong những quy định tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) vừa được Chính phủ ban hành.
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn không thấp hơn 20 tỷ đồng

Đó là một trong những quy định tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) vừa được Chính phủ ban hành.

IMG

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản quy định rõ các điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà

 Ảnh: Nhã Chi

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh BĐS, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS; về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh BĐS; về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS.

 

Về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS, Nghị định quy định rõ: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng (trừ các trường hợp: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ BĐS quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh BĐS)”.

 

Đối với điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, Nghị định quy định điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn. Cụ thể, bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn theo quy định tại Mục 4 Chương II của Luật Kinh doanh BĐS có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đó cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận. Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải chuyển nhượng toàn bộ hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký với bên cho thuê mua. Đối với trường hợp là nhà ở thì thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; trường hợp hợp đồng thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.

 

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

TH-CD

ngocthanh