Điều chỉnh quy hoạch 6 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển 6 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
Điều chỉnh quy hoạch 6 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển 6 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

IMG

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn

 

Ảnh: NC st

Cụ thể, KCN Đình Trám có diện tích quy hoạch là 158 ha, diện tích dự kiến quy hoạch đến năm 2020 là 127 ha (giảm 31 ha); KCN Quang Châu diện tích quy hoạch là 456 ha, diện tích dự kiến quy hoạch đến năm 2020 là 426 ha (giảm 30 ha). KCN Song Khê Nội Hoàng diện tích quy hoạch là 150 ha, diện tích dự kiến quy hoạch đến năm 2020 là 160 ha (tăng 10 ha); KCN Vân Trung diện tích quy hoạch là 500 ha, diện tích dự kiến quy hoạch đến năm 2020 là 351 ha (giảm 149 ha); KCN Việt Hàn diện tích quy hoạch là 200 ha, diện tích dự kiến quy hoạch đến năm 2020 là 50 ha (giảm 150 ha); KCN Châu Minh - Mai Đình diện tích quy hoạch là là 200 ha, diện tích dự kiến quy hoạch đến năm 2020 là 208 ha (tăng 8 ha).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang tiếp thu ý kiến của các bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.

Minh Hiếu

ngocthanh