Điều chỉnh phần hỗ trợ của Nhà nước đối với dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 746/QĐ-TTg về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết đối với dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Điều chỉnh phần hỗ trợ của Nhà nước đối với dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 746/QĐ-TTg về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết đối với dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. 

 

Theo đó, Dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) làm chủ đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) sẽ được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết của Nhà nước.

 

Cụ thể, phần tham gia, hỗ trợ của Nhà nước tối đa là 39% tổng mức đầu tư của Dự án theo số liệu thẩm định của Bộ Giao thông vận tải. Ngoài các cơ chế, chính sách thí điểm theo Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 và Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 1/7/2009, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chuyển sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp vào Dự án khoản vay 200 triệu USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc; đối với khoản vay 100 triệu USD từ Ngân hàng Tái thiết Đức, giao Bộ Tài chính xem xét hình thức chuyển đổi hoặc hỗ trợ phù hợp với quy định của Luật Quản lý nợ công và các quy định của pháp luật liên quan. 

 

Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cho Dự án khoảng 3.699 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính được Thủ tướng Chính phủ giao bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để hỗ trợ theo quy định.

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép VIDIFI được sử dụng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của các khu đô thị và khu công nghiệp theo Quyết định số 1621/QĐ-TTg. 

 

Tuy nhiên, VIDIFI và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phải chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác hoặc tăng vốn chủ sở hữu theo đúng quy định; trước mắt đồng ý vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dự án là 3.200 tỷ đồng. Ngoài phần vốn Nhà nước đầu tư trực tiếp và các khoản hỗ trợ nêu trên, VIDIFI và VDB chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai Dự án, trong đó bao gồm việc cân đối tài chính trong 5 năm đầu vận hành Dự án.

 Trần Kiên

 

ngocthanh