Điều chỉnh Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Ấn Độ

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý nội dung Dự thảo Nghị định thư của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hiện nay giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được ký năm 1994. Ấn Độ và Việt Nam đều nhất trí điều chỉnh Điều 27 về “Trao đổi thông tin” của Hiệp định để đáp ứng những quy chuẩn quốc tế, bổ sung một điều khoản mới về “Hỗ trợ thu thuế” và quyết định đưa ra Nghị định thư sửa đổi vì mục đích này.

Nghị định thư sẽ đặt ra những quy chuẩn được quốc tế chấp nhận liên quan tới việc trao đổi hiệu quả thông tin về các vấn đề thuế, trong đó có thông tin ngân hàng.            

Hải Bình

Tin liên quan