Đề nghị hỗ trợ đầu tư nhiều hạng mục hạ tầng du lịch tại Bắc Kạn

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh, con người Bắc Kạn ở trong và ngoài nước nhằm thu hút nhiều hơn nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch tại địa phương, đặc biệt thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể, trên cơ sở lựa chọn và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù.
Đề nghị hỗ trợ đầu tư  nhiều hạng mục hạ tầng  du lịch tại Bắc Kạn

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh, con người Bắc Kạn ở trong và ngoài nước nhằm thu hút nhiều hơn nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch tại địa phương, đặc biệt thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể, trên cơ sở lựa chọn và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù.

 

Đây là một trong những nội dung kết luận chính vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hoàng Tuấn Anh đưa ra trong Thông báo kết luận buổi làm việc giữa Bộ với UBND tỉnh Bắc Kạn về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015 của Tỉnh này.

 

Cùng với nội dung trên, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng nhấn mạnh, Tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được phê duyệt; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ du lịch phục vụ nhân dân…

 

Đặc biệt, về một số kiến nghị của Tỉnh, trong đó có việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị Tỉnh xây dựng Quy hoạch bảo tồn và phát triển Khu di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể và lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể kết hợp làm một Quy hoạch chung báo cáo Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, do hiện nay tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn vùng lõi và vùng đệm Vườn quốc gia Ba Bể, do vậy, cần ưu tiên xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể trước.

 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh giao Tổng cục Du lịch chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể. Trong đó, lưu ý lồng ghép việc quy hoạch bảo tồn di tích và kế thừa Quy hoạch xây dựng Khu du lịch hồ Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, trên cơ sở đó, lập đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Cục Di sản văn hóa phối hợp, hướng dẫn Tỉnh thực hiện việc xây dựng Quy hoạch bảo tồn và phát triển Khu di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể trong giai đoạn 2016 - 2020. Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Tỉnh thực hiện việc xây dựng Quy hoạch theo quy trình, tổ chức thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 15/12/2015 và bố trí nguồn vốn hỗ trợ để Viện Nghiên cứu phát triển du lịch thực hiện.

 

Về việc đầu tư xây dựng và công nhận Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK - Chợ Đồn, Bộ VHTT&DL ủng hộ việc xây dựng hồ sơ cụm di tích ATK - Chợ Đồn để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; việc tu bổ di tích, đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn đưa vào kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 để xem xét, việc đầu tư nên có tính toán, phù hợp với khả năng của Trung ương và địa phương, nhằm mục đích đạt được hiệu quả về các mặt chính trị - kinh tế - xã hội và văn hóa.

 

Về đề nghị hỗ trợ đầu tư đường nối Khu di tích quốc gia hồ Ba Bể với Khu du lịch Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) và đầu tư, nâng cấp 2 bến thuyền chính tại hồ Ba Bể, Bộ VHTT&DL yêu cầu UBND Tỉnh chỉ đạo Sở VHTT&DL và đề xuất dự án cụ thể gửi Bộ xem xét, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí. 

 

Đối với Quy hoạch và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật như sân vận động, bảo tàng, nhà hát… của Tỉnh, trong đó có việc đầu tư Nhà văn hóa huyện Ba Bể, Khu vui chơi giải trí cho trẻ em, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, Bộ ủng hộ chủ trương, đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn  lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 BK

 

ngocthanh