Đẩy nhanh Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập Dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình
Đẩy nhanh Dự án  Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập Dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Tiểu dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư được phê duyệt sau khi phê duyệt FS.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm tổ chức thực hiện việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 Dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu để thực hiện tiểu dự án khu tái định cư theo quy định của pháp luật; đồng thời làm việc trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu bố trí khoản kinh phí ứng trước để thực hiện Dự án.

 TH-CD

ngocthanh