Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

Đây là mục tiêu được đưa ra tại Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao (CNC) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đẩy mạnh thu hút đầu tư  vào lĩnh vực công nghệ cao

Đây là mục tiêu được đưa ra tại Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao (CNC) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 

Theo đó, Quy hoạch sẽ hình thành các khu CNC trên toàn quốc, trong đó hạt nhân là các khu CNC quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển CNC phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, vùng, miền; góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tăng nhanh hàm lượng CNC trong các sản phẩm hàng hóa; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, điện đại hóa đất nước.

 

Quy hoạch cũng đưa ra định hướng tăng cường đầu tư chiều sâu, tiếp tục hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại các khu CNC quốc gia (gồm: Khu CNC Hòa Lạc; Khu CNC TP.HCM; Khu CNC Đà Nẵng); thành lập các khu CNC do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhất là nguồn vốn để triển khai.

 

Để thực hiện Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, cần đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, khuyến khích xã hội hóa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển các khu CNC; ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của các khu CNC quốc gia; đối với các khu CNC do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn xã hội hóa, hình thức và tổng mức đầu tư sẽ do các tỉnh, thành phố quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật.

 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu rà soát các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ CNC để bổ sung chính sách đối với dự án đầu tư sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đi kèm dự án sản phẩm CNC trong khu CNC.

 H.B

ngocthanh