Đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Đây là một trong những nội dung quan trọng mà Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư được nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2015.
Đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Đây là một trong những nội dung quan trọng mà Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư được nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2015.

IMG

Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ rà soát quy trình thực hiện, đánh giá hiệu quả các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức đối tác công tư, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phát huy hiệu quả

Ảnh: Tiên Giang

Theo Nghị quyết, để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước phải tiếp tục điều hành các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt, hợp lý để ổn định tỷ giá và mặt bằng lãi suất; tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy mở rộng tín dụng, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nợ xấu, thực hiện các biện pháp để đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới mức 3% theo mục tiêu đề ra. 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là các chương trình, dự án ODA và các dự án quan trọng, cấp bách.

 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương chủ động triển khai các giải pháp cân đối thu chi ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình thực tế; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí đối với những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; thực hiện các giải pháp điều hành thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh. 

 

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, kinh doanh hiệu quả; tích cực triển khai các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết.

 

Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát quy trình thực hiện, đánh giá hiệu quả các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức đầu tư đối tác công tư (hợp đồng BOT), bảo đảm các dự án triển khai theo hình thức này đúng quy định pháp luật, phát huy hiệu quả; tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn thi công các công trình hạ tầng giao thông... 

 

Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch năm 2015 và tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp; phân loại đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện để chuyển thành công ty cổ phần...

TH-CD

ngocthanh